ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง