ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ในการทำหมัน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง