ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าพร้อมวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง