ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสี่ยง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง