ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม (ชนิดก้อนใส) จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง