ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Canon G๒๐๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕/๖๓/๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง