ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดทดสอบหาสารเสพติด (เมทแอมเฟตมีน) จำนวน ๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง