ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕/๖๑/๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง