ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ หลัง