ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาฉีดพ่น (สารเคมี) เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลร่วมจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง