ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง