ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์โครงการอบรมส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (หัวเชื้อไตรโคเดอร์ม่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง