ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Canon Mp ๒๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕/๖๔/๐๐๑๑ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Canon G๒๐๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕/๖๓/๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง