ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแดนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง