ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง