องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ / โทรสาร : 055-049-708-9

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ร่วมจิต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group กองคลัง
นางสาวลักขณา เหล่าเนต
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวลักขณา เหล่าเนต
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววรัชยา แก้วกุลศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาววรัชยา แก้วกุลศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางจิติตรา บุญนิตย์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางจิติตรา บุญนิตย์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวสุพรรณี ลังกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุพรรณี ลังกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวณัฐมล สุเสมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐมล สุเสมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเฟื่องรัตน์ พรมไพร
พนักงานจดวัดมาตรน้ำ
นางเฟื่องรัตน์ พรมไพร
พนักงานจดวัดมาตรน้ำ
นายศรวุฒิ กล่ำฟอง
คนงานทั่วไป
นายศรวุฒิ กล่ำฟอง
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นาวสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด / ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ร่วมจิต
นาวสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด / ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ร่วมจิต
ปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการแทนปลัด อบต.

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89