องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
group กองคลัง
นางคุณากรณ์ อยู่บาง
ปลัด อบต.ร่วมจิต / รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววรัชยา แก้วกุลศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวสุพรรณี ลังกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐมล สุเสมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเฟื่องรัตน์ พรมไพร
พนักงานจดวัดมาตรน้ำ
ว่าง
คนงานทั่วไป