องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
group ฝ่ายสภา
นายเงิน ใจยาเปียงแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นายอำพร ภูง่าว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นางสาวมาลี หมื่นแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 3
นายสมชาย จันทร์ฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 5
นางสาวศิรประภา ผัดเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 6
นางสาวสังเวียน โนมาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 7
นายเทิน อ๊อดกัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 8
นายสุรชัย พันธ์สถิตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 9