องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
group สำนักปลัด
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-257-7718
นางสาวดลนภา กิ่งพวง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทร : 081-785-2988
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
โทร : -
นางสาวอัมพิกา นันชม
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทร : 093-1368256
นางจิดาภา จันทร์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร : 097-9498359
จ่าสิบโทอรุษ สีมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวชญานิศ พฤษยากรกุล
ครู คศ.1
โทร : 083-2188159
นางสาวบุณยวีร์ ดีมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ คำเทพ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจิรภัทร เมืองพุ่ม
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุวรีย์ โคตรสีภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ รัตนอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายอาทิตย์ ทะยะ
พนักงานดับเพลิง
นายทินกร ขันทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวขนิษฐา หมวกคำ
คนงานทั่วไป