messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 21
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 15
รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 21
รายงานการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 21
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 23
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 22
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 180
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 75
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 63
ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 252
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 258
ี่รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 65
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 73
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 67
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : Ruamchit02 | เปิดอ่าน : 241
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1