องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
group คณะผู้บริหาร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายวิวัฒน์ คำเทพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 086-012-8292
นายอดุลย์ เงินเพิ่มสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 084-493-3381
นางสาววิไลวรรณ คำเทพ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 061-121-6961
group ฝ่ายสภา
นายเงิน ใจยาเปียงแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นายอำพร ภูง่าว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นางสาวมาลี หมื่นแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 3
นายสมชาย จันทร์ฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 5
นางสาวศิรประภา ผัดเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 6
นางสาวสังเวียน โนมาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 7
นายเทิน อ๊อดกัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 8
นายสุรชัย พันธ์สถิตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 9
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางคุณากรณ์ อยู่บาง
ปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-049708
นางจิดาภา แสงแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-049708
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-049708
group สำนักปลัด
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-257-7718
นางสาวดลนภา กิ่งพวง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทร : 081-785-2988
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
โทร : -
นางสาวอัมพิกา นันชม
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทร : 093-1368256
นางจิดาภา จันทร์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร : 097-9498359
จ่าสิบโทอรุษ สีมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวชญานิศ พฤษยากรกุล
ครู คศ.1
โทร : 083-2188159
นางสาวบุณยวีร์ ดีมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ คำเทพ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจิรภัทร เมืองพุ่ม
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุวรีย์ โคตรสีภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ รัตนอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายอาทิตย์ ทะยะ
พนักงานดับเพลิง
นายทินกร ขันทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวขนิษฐา หมวกคำ
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางจิดาภา แสงแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-049708
นางสาววรัชยา แก้วกุลศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทร : 088-6501748
นางสาวสุพรรณี ลังกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐมล สุเสมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเฟื่องรัตน์ พรมไพร
พนักงานจดวัดมาตรน้ำ
ว่าง
คนงานทั่วไป
group กองช่าง
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-049708
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
โทร : 089-1947005
นายธีระพงศ์ ชมภูน้อย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ว่าที่ร.ต.หญิงวรางคณา สังข์เงิน
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวธัญวลัย บัวคำป้อ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวปวีณา อ๊อดกัน
คนงานทั่วไป
นายทศพร ปี่แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
group หน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน