องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
group คณะผู้บริหาร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายวิวัฒน์ คำเทพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 086-012-8292
นายอดุลย์ เงินเพิ่มสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 084-493-3381
นางสาววิไลวรรณ คำเทพ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 061-121-6961
group ฝ่ายสภา
นายเงิน ใจยาเปียงแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นายอำพร ภูง่าว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นางสาวมาลี หมื่นแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 3
นายสมชาย จันทร์ฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 5
นางสาวศิรประภา ผัดเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 6
นางสาวสังเวียน โนมาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 7
นายเทิน อ๊อดกัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 8
นายสุรชัย พันธ์สถิตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 9
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางคุณากรณ์ อยู่บาง
ปลัด อบต.ร่วมจิต
โทร : 055-049708
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-049708
นางคุณากรณ์ อยู่บาง
ปลัด อบต.ร่วมจิต / รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-049708
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-049708
group สำนักปลัด
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนัฐวัฒน์ มะลิคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวดลนภา กิ่งพวง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวอัมพิกา นันชม
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางจิดาภา จันทร์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
จ่าสิบโทอรุษ สีมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวชญานิศ พฤษยากรกุล
ครู คศ.1
นางสาวบุณยวีร์ ดีมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ คำเทพ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจิรภัทร เมืองพุ่ม
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุวรีย์ โคตรสีภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ รัตนอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายอาทิตย์ ทะยะ
พนักงานดับเพลิง
นายทินกร ขันทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวขนิษฐา หมวกคำ
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางคุณากรณ์ อยู่บาง
ปลัด อบต.ร่วมจิต / รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววรัชยา แก้วกุลศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวสุพรรณี ลังกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐมล สุเสมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเฟื่องรัตน์ พรมไพร
พนักงานจดวัดมาตรน้ำ
ว่าง
คนงานทั่วไป
group กองช่าง
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายธีระพงศ์ ชมภูน้อย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ว่าที่ร.ต.หญิงวรางคณา สังข์เงิน
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวธัญวลัย บัวคำป้อ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวปวีณา อ๊อดกัน
คนงานทั่วไป
นายทศพร ปี่แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
group หน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน