messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
group คณะผู้บริหาร
นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 081-971-4883
นายวิวัฒน์ คำเทพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 086-012-8292
นายอดุลย์ เงินเพิ่มสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 084-493-3381
นางสาววิไลวรรณ คำเทพ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
โทร : 061-121-6961
group ฝ่ายสภา
นายเงิน ใจยาเปียงแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นายอำพร ภูง่าว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นางสาวมาลี หมื่นแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 3
นายสมชาย จันทร์ฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 5
นางสาวศิรประภา ผัดเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 6
นางสาวสังเวียน โนมาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 7
นายเทิน อ๊อดกัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 8
นายสุรชัย พันธ์สถิตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 9
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-049709
นางจิดาภา แสงแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-049709
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-049709
group สำนักปลัด
นางสาวบุหงา ดังก้อง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวดลนภา กิ่งพวง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : -
นางสาวอัมพิกา นันชม
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางจิดาภา จันทร์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ปฏิบัติการ
ว่าที่ร.ต.อรุษ สีมูล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาวชญานิศ พฤษยากรกุล
ครู คศ.1
นางสาวบุณยวีร์ ดีมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภรณ์ คำเทพ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจิรภัทร เมืองพุ่ม
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุวรีย์ โคตรสีภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ รัตนอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายอาทิตย์ ทะยะ
พนักงานดับเพลิง
นายทินกร ขันทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวขนิษฐา หมวกคำ
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางจิดาภา แสงแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-049708
นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : -
นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 088-6501748
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสุพรรณี ลังกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเฟื่องรัตน์ พรมไพร
พนักงานจดวัดมาตรน้ำ
นางสาวปวีณา อ๊อดกัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-049708
นายกฤษฎา บุญนิตย์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
โทร : 089-1947005
นายธีระพงศ์ ชมภูน้อย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ว่าที่ร.ต.หญิงวรางคณา สังข์เงิน
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายธิวาฤทธิ์ ยอดยิ่ง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวธัญวลัย บัวคำป้อ
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
คนงานทั่วไป
นายทศพร ปี่แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
group หน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน